CRISALIDE

Titlul proiectului: ACȚIUNI SMART REPLICABILE ȘI INTEGRATE ÎN CEEA CE PRIVEȘTE DEZVOLTAREA ECONOMIILOR URBANE
Acronim: CRISALIDE – COFUND-ERANET-RUS-PLUS
Finanțare: bugetul de stat
Denumirea Programului din PN III: Cooperarea Europeană și Internațională – Subprogram 3.2 – Orizont 2020
Durata contractului: 30 luni (septembrie 2018 – martie 2021)
Autoritatea Contractantă: Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

Valoarea totală a contractului: 390.966,00 lei (reprezentând 84.994,00 EUR) din care pe surse de finanțare:
Sursa 1 – de la bugetul de stat: 270.236,00 lei (reprezentând 58.747,00 EUR)
Sursa 2 – din alte surse atrase (contribuție financiară proprie): 120.730,00 lei (reprezentând 26.247,00 EUR)
Sursa 3 – de la Comisia Europeană: 0,00 lei (reprezentând 0,00 EUR)


Proiectul CRISALIDE se concentrează asupra implementării unei colaborări pe termen lung în domeniul cercetării și inovării în rândul cercetătorilor, al companiilor (furnizori de tehnologie) și al sectorului public, prin elaborarea și introducerea unui instrument de tip Decision Making. Membrii consorțiului RU, RO, A, GR din aria Era.Net Rus Plus sunt experți calificați (cercetători, planificatori și dezvolători de technologii) care vor asigura, prin activitățile prevăzute, o bună implementare a proiectului.  CRISALIDE, prin metodologia sa și prin organizarea unor activități participative, va dezvolta un grup de actori de interes (stakeholders) stabil și captivat, care va ajuta la stabilirea schemelor de dezvoltare inovatoare (IDS) în patru domenii diferite: energie, mediu înconjurător și schimbări climatice; inovare socială și tehnologii de comunicare a informațiilor, tehnologii noi și emergente; tehnologii de informație și comunicare (ICT) legate de activitățile turistice, agroalimentare și de patrimoniu cultural.

Bazându-se pe schemele de dezvoltare inovatoare, actorii de interes pot găsi noi parteneri cu interese asemănătoare, pentru implementarea proiectelor de cercetare și dezvoltare (R&D). Astfel, IDS-urile vor reprezenta baza platformei de colaborare online (IDMT), care va asigura durabilitatea proiectului datorită proceselor constante de potrivire a intereselor între stakeholderi, și proceselor decizionale. Rezultate așteptate ale proiectului includ: crearea unei rețele implicate între actorii de interes, o platformă IDMT eficientă și un numar mai mare de colaborări în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării. Rezultatele și impactele proiectului sunt împarțite în trei domenii diferite la nivel de inovare:

 • inovații organizaționale (cum ar fi nișe noi pentru sectorul privat local, un sector privat pentru sprijinirea activităților de cercetare, dezvoltare și inovare, un impact major din partea nivelului politic pentru consolidare politicilor locale și naționale legate de colaborările în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării),
 • inovații tehnologice și sociale (îmbunătațirea identității locale pentru sporirea capitalului social, creșterea gradului de conștientizare a comunității față de schimbările climatice și problemele mediului pentru a ameliora pregătirea colectivității, creșterea gradului de conștientizare a dezvoltării ICT pentru a spori economia locală).

Obiectivele proiectului CRISALIDE

Elaborarea unui sistem de sprijin decizional pentru managementul mediului urban, care va fi utilizat de către reprezentanții autorităților publice naționale și ai administrațiilor locale, întreprinderilor și organizațiilor, precum și de actori angajați în domeniul dezvoltării durabile, inovațiilor sociale, tehnologiilor informației și comunicațiilor bazate pe metode intelectuale moderne și pe sisteme geo-informatice pentru ameliorarea eficienței gestionării mediului urban și reducerea costurilor în planificare la diferite niveluri.

Rezultatele principale ale proiectului CRISALIDE

 • Promovarea integrării prin sprijinirea capacităților echilibrate de cooperare la toate nivelurile instituționale și a părților interesate, și combinarea rezultatelor într-un instrument unic de guvernanță care promovează servicii și produse inovatoare.
 • Implementarea acțiunilor comune, sprijinind participarea grupurilor locale la planificarea spațiului urban, prin valorificarea și exploatarea produselor și serviciilor legate de utilizarea ICT și cunoașterea economiei legate de produse și servicii.
 • îmbunătățirea cunoștințelor și a competențelor în cadrul orașului implicat în ceea ce privește tema proiectului și posibilitatea de a învața informații valoroase de la rețeaua transnațională care urmează să fie creată, pentru proiecte viitoare;
 • Obținerea unei experiențe valoroase și dezvoltarea unui know-how în sprijinirea proiectelor participative prin intermediul platformelor electronice și înființarea bazei de date a orașelor într-un mod accesibil publicului și în special utilizatorilor orașului și turiștilor;
 • Dezvoltarea unor zone experimentale care să pună accent asupra spațiului public, servicilor oferite și participării hibride, și replicarea / ameliorarea metodologiei și a inovațiilor la nivel local în alte spații publice sau la scară mai mare, prin transferul de cunoștințe către planificatorii urbani și către specialiștii în e-city.
 • In ceea ce privește actorii de interes, dezvoltătorii, investitorii, instituțiile, să gandească în afara schemelor tradiționale, de bază asupra diferitelor teme de dezvoltare urbană și să adopte noi metode și instrumente pentru îmbunătățirea activităților și dezvoltării locale.
 • Implementarea politicilor publice care sunt necesare pentru a acoperi tema proiectului și cele două provocări fundamentale: Crearea de cunoștințe și instrumente inovatoare care să genereze modele durabile și eficiente de management;
 • Acces la scheme de finanțare, și la noi modele de afaceri în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării (CDI).
 • Imbunătațirea accesibilității și a promovării coeziunii sociale.

IMPLEMENTAREA PROIECTULUI CRISALIDE

În cadrul proiectului, partenerul SC URBASOFIA SRL este responsabil de următoarele activități:

Etapa 1. Inițierea proiectului și stabilirea structurii de cercetare

 • Act. 1.1 – Coordonarea cercetării – dezvoltare manualului de cercetare, ce conține metodologii, procese pentru realizarea și implementarea activităților (WP1_1.2). Urbasofia contribuie la dezvoltarea manului și este responsabilă pentru realizarea Metodologiei pentru organizarea atelierului participativ din Rostov-on-Don.
 • Act. 1.2 – Cercetare și analiză de birou a contextului local (WP2_2.1). Urbasofia contribuie la realizarea Raportului intermediar al analizei contextului local (din punct de vedere social, politic, economic, urbanistic și al actorilor de interes).
 • Act. 1.3 – Prima întâlnire de consorțiu, inițierea proiectului. Urbasofia participă la prima întâlnire oficială a proiectului și contribute la realizarea activităților de diseminare și participă la manifestările tehnico-științifice.

Etapa 2. Etapa intermediară – formarea schemelor de dezvoltare inovatoare (IDS) și designul platformei IDMT (instrument inovator de luare a deciziilor)

 • Act. 2.1 – Cercetare și analiză de birou a contextului local (WP2_2.1). Urbasofia contribuie la realizarea Raportului final al analizei contextului local (din punct de vedere social, politic, economic, urbanistic și al actorilor de interes).
 • Act. 2.2 – Atelier participativ cu actorii locali (WP2_2.2). Urbasofia livrează varianta finală a Metodologiei pentru organizarea atelierului participativ din Rostov-on-Don și participă la realizarea Arborelui problemelor locale.
 • Act. 2.3 – Co-designul schemelor de dezvoltare inovatorare (IDS) pentru formarea platformei IDMT (WP2_2.3). Urbasofia va sprijini în organizarea și implementarea atelierului de lucru la nivel local în Rostov-on-Don, în vederea formulării pilonilor (schemele IDS) pentru fundamentarea platformei IDMT. Urbasofia contribuie și la realizarea schemelor IDS pe baza informațiilor acumulate în cadrului atelierului participativ.
 • Act. 3.2 – Design Ghid pentru platforma IDMT, instrument inovator de luare a deciziilor (WP3_3.2). Urbasofia contribuie la realizarea ghidului prin pregătirea unui raport de bune practici și a unei recomandări pentru combinația celor mai potrivite procese ce pot fi adaptate la nivelul contextului local al orașului Rostov-on-Don.
 • Act. 5.2 – Capitalizare și transferul rezultatelor (WP5_5.2). Urbasofia contribuie la realizarea primului articol științific, prin elaborarea modelului conceptul și a ipotezelor proiectului CRISALIDE. De asemenea, Urbasofia va participa la întâlnirile de consorțiu și va sprijini în activitățile de comunicare și diseminare ale proiectului.

Etapa 3. Etapa finală -capitalizarea și transferul rezultatelor

 • Act. 1.2 – Cercetare și analiză de birou a contextului local (WP1_1.2). Urbasofia contribuie la realizarea Metodologiei de proces a proiectului, cu descrierea clară a pașilor proiectului CRISALIDE.
 • Act. 4.2 – Adaptabilitatea IDMT (WP2_4.2). Urbasofia va contribui la pregătirea Ghidului de adaptabilitate și replicabilitate a instrumentului inovator de luare a deciziilor – IDMT pentru alte părți interesate.
 • Act. 5.2 – Capitalizare și transferul rezultatelor (WP5_5.2). Urbasofia va organiza un eveniment de capitalizare, demonstrarea a funcționalității platformei IDMT în România, pentru diseminarea rezultatelor către o audiență largă. De asemenea, Urbasofia va contribui la realizarea articolului științific și la alte activități suport de comunicare și diseminare.

PRIMA ETAPĂ A PROIECTULUI (SEPTEMBRIE – DECEMBRIE 2018) 

Primei etapă a proiectului (anul 2018) este caracterizată de diferite activități analitice și cognitive (participare la conferința Kick-off meeting, realizarea structurii de cercetare și a metodologiei pentru atelierul participativ ce urmează a fi organizat în 2019 în Rostov-on-Don, inițierea pregătirii analizei contextului local). În acest prim pas, diferite metode de analiză, cercetarea aplicată, transfer de cunoștințe sunt urmărite în orașul implicat (Rostov-on-don) pentru a înțelege la un nivel mai profund contextul urban și pentru atingerea obiectivelor stabilite de CRISLAIDE. Obiectivele primei etape sunt în strânsă legătură cu obiectivele proiectului CRISALIDE și cu obiectivele programului și au ca scop promovarea, diseminarea valorilor proiectului și stabilirea unei structuri necesare bunei desfășurări a proiectului într-un mediu internațional. Rezultate preliminare realizate de URBASOFIA:

 • Participare la conferința inițială (CRISALIDE Kick-off Meeting) a fost organizată în Rusia, în orașul Rostov-on-Don, un eveniment internațional cu participanți din sfera publică, privată și academică. Conferința a avut ca titlu ‘Digitalisation of urban planning and management’, în cadrul căreia Dr. Pietro Elisei, director general al companiei URBASOFIA, a ținut o prezentare cu titlul: Innovation & The City: Contemporary planning processes design as driver of sustainable development.
 • Metodologia pentru Atelierul Participativ – metodologia conține componente teoretice legate de planificarea participativă, precum și metode și instrumente participative, oferind potențiale scenarii și direcții (inclusiv șabloane pentru materialele ce urmează a fi utilizate în alte activități ale proiectului) pentru facilitarea și desfășurarea în bune condiții a Atelierului participativ în Etapa de executare 2/2019. Această activitate împreună cu Raportul intermediar al analizei contextului local este realizată în 80% în prima etapă și va fi finalizată la începutul anului 2019. Datorită cerințelor contractuale diferite la nivel național, activitățile prevăzute la nivel de proiect în această perioadă au suferit o întârziere în ceea ce privește stabilirea bazelor și direcțiilor comune de cercetare la nivel întregului consorțiu.
 • Raport intermediar al analizei contextului local – este o analiză-documentar la nivelul orașului Rostov-on-Don (Russia), ce constă în analiza critică a datelor și informațiilor, atât la nivel de mediul social, economic, politic, cât și din perspectivă urbanistică.
 • Structura Manualului de Cercetare CRISALIDE – este cuprinsul și partea introductivă și intermediară a Manualului de Cercetare, pentru a stabili o înțelegere comună asupra desfășurării cercetării și a definirii termenilor și conceptelor cu care operează proiectul. În cadrul Conferinței de Kick-off CRISALIDE membrii consorțiului au stabilit și finalizat structura cu contribuția tuturor partenerilor.

Link Raport științific și tehnic în extenso privind implementarea proiectului CRISALIDE în Etapa de executare 1/2018: https://www.dropbox.com/s/ynk8kl8fpukwxyy/181205_Raport%20stiintific_FINAL.pdf?dl=0


A DOUA ETAPĂ A PROIECTULUI (IANUARIE – DECEMBRIE 2019)

Realizare unui Workshop “Contextul orașului pilot: Harta actorilor locali și structura Arborelului probemelor locale”. Atelierul face parte din etapa a doua a proiectului CRISALIDE și are ca obiectiv principal dezbaterea activităților aferente pachetului de lucru 2 (WP2 – Cercetare și dezvoltare IDS).
îndeplinirea unor aspecte clarificate (sarcini, rezultate și rezultate) pentru a atinge obiectivele specifice. Întâlnirea a fost organizată de partenerii români (INCD URBAN-INCERC și URBASOFIA) cu participarea partenerului din Rusia UPC, reprezentat prin Elena Batunova.

Link la minuta întâlnirii: https://www.dropbox.com/s/tfibr68iptu4tni/Report_on_CRISALIDE_meeting_in_Bucharest_final.pdf?dl=0

   

A DOUA ETAPĂ A PROIECTULUI (IANUARIE – DECEMBRIE 2019)

A doua etapă a proiectului a avut, în principal, un caracter de aprofundare a documentării asupra zonei pilot și asupra actorilor locali relevanți în procesul de planificare urbană, având ca principale rezultate organizarea atelierului de lucru participativ și realizarea preliminară a instrumentelor IDS și IDMT. În cursul anului 2019, partenerul URBASOFIA a îndeplinit obiectivele propuse și a implementat cu succes activitățile proiectului CRISALIDE, contribuind cu precădere la: cercetarea și analiza în detaliu a contextului local (orașul Rostov-on-Don și Zona pilot a fostului Aeroport), a organizat și a participat la întâlniri pentru identificarea problemelor locale cu care se confruntă orașul/ zona-pilot (arborele problemelor locale), a participat la workshop-uri pentru definirea metodologiei de co-design al instrumentului inovativ de luare a deciziilor (IDMT) și la definirea matricei indicatorilor smart (IDS), ce vor fi folosiți ulterior în designul și implementarea IDMT.

Rezultate preliminare realizate de URBASOFIA:

 • Realizare unui Workshop “Contextul orașului pilot: Harta actorilor locali și structura Arborelului probemelor locale”. Atelierul face parte din etapa a doua a proiectului CRISALIDE și are ca obiectiv principal dezbaterea activităților aferente pachetului de lucru 2 (WP2 – Cercetare și dezvoltare IDS) și clarificarea sarcinilor și rezultatelor anticipate în vederea atingerii obiectivelor specifice dar şi indetificarea părţilor interesate cât şi a problememlor şi provocărilor din zona pilot. Întâlnirea a fost organizată de partenerii români (INCD URBAN-INCERC și URBASOFIA) cu participarea partenerului din Rusia UPC. În cadrul întâlnirii, partenerii au agreat structura Schemelor IDS, convenind ca acestea să fie alcătuite dintr-o serie de indicatori SMART pentru fiecare dintre cele 8 domenii stabilite, respectiv: Locuire, Mobilitate și Accesibilitate, Mediu, Peisaj și Spațiu Public, Percepția Socială (confort, siguranță și securitate), Activități Comerciale și Economia Locală, Patrimoniu Cultural, Guvernanță și Grad de conștientizare și sustenabilitate. Așadar, pentru fiecare domeniu a fost alcătui un set de minim 5-6 Indicatori cheie de performanță.

Link la minuta întâlnirii: https://www.dropbox.com/s/tfibr68iptu4tni/Report_on_CRISALIDE_meeting_in_Bucharest_final.pdf?dl=0

 • Realizarea Atelierului participativ organizat în Rostov-on-Don – prezintă modul de desfășurare a atelierului participativ, organizat în Rostov-on-Don, în perioada 14-18 Iunie 2019. Obiectivul principal al Atelierului de lucru participativ stă în aducerea împreună a factorilor de decizie locali, din diferite sectoare, având interese diverse, în vederea prezentării conceptului propus prin proiectul CRISALIDE și a identificării problemelor și provocărilor majore urbane, pe domeniile de intervenție stabile în cadrul parteneriatului, la întâlnirea din martie 2019, din București. De asemenea, în cadrul atelierului s-a avut în vedere discutarea necesităților viitoare, a oportunităților și posibilităților de colaborare și furnizarea unei agende strategice care să se adreseze schimbări ulterioare pe domeniile de intervenție stabilite și validate.
 • Realizarea Ghidului de proiectare pentru instrumentul de sprijin decizional IDMT – care reprezintă un Ghid de proiectare pentru instrumentul de sprijin decizional IDMT, ce fundamentează activitatea de realizare tehnică a instrumentului IDMT (Partener responsabil: UPC, cu contribuția URBASOFIA). În cadrul acestui livrabil, partenerul URBASOFIA a realizat structura și partea introductivă a ghidului, pentru a asigura o integrare între partea de cercetare materializată prin IDS (pe fiecare dintre cele 8 domenii de planificare stabilite) și interfața tehnică a platformei IDMT, care va funcționa ca un instrument pentru managementul spațiului urban. Prin urmare, instrumentul inovativ de sprijin decizional este reprezentat de o platformă online (ce are la bază un sistem GIS inteligent) și funcționează ca o platformă de colaborare între specialiști – cercetători, furnizori de tehnologii la orice nivel în domeniul cercetării-dezvoltării-inovării, reprezentanți ai autorităților publice.
 • Realizarea unui studiu care va sta la baza realizării studiului de replicare al IDMT (livrabilul 4.4.,planificat pentru etapa a III-a) pornind de la structură tehnică și funcționalitatea IDMT propuse prin Ghidul de proiectare a IDMT transformate ulterior în instrumentul tehnic (software) de sprijin decizional. Astfel livrabilul 4.4 aferent pachetului de lucru în cauză, Linii directoare pentru replicarea instrumentului IDMT, a la jumătatea anului 2020.
 • Activități constante de comunicare și diseminare a activităților și rezultatelor parțiale prin participarea cu articole publicate și prezentări orale la următoarele evenimente:
  • Conferința REAL CORP – 25th International Conference on Urban Planning and Regional Development in the Information Society (Karlsruhe, 2-4 Aprilie 2019);
  • Conferința și Masa Rotundă – Ediției a XV-a Conferinței de cercetare în Construcții, Arhitectură, Urbanism și Dezvoltare teritorială (București, 29 Mai 2019);
  • Congresul ISOCARP – 55th ISOCARP World Planning (Jakarta/ Indonezia, 9 -13 Septembrie 2019);
  • Conferința EURAC – 3rd International Conference on “Smart and Sustainable planning for cities and regions” (Bolzano, 9-13 Decembrie 2019).

A TREIA ETAPĂ A PROIECTULUI (IANUARIE – DECEMBRIE 2020)

A treia etapă a proiectului (12 luni: 01. ianuarie – 31. decembrie 2020) are ca obiectiv principal

capitalizarea și transferul rezultatelor obținute în cadrul proiectului de cercetare CRISALIDE către grupul

țintă, prin intermediul unei serii de evenimente, precum și prin finalizarea raportului privind oportunitățile

de replicare ale instrumentului IDMT. Obiectivele specifice ale acestei etape sunt constituite de:

 • Organizarea unui eveniment de capitalizare/ valorificare a ideilor dezvoltare în cadrul proiectului CRISALIDE (conferințe transnaționale organizate de către partenerii proiectului în România, Austria și Grecia), ce va asigura diseminarea corespunzătoare a rezultatelor proiectului și îmbunătățirea cercetării și dezvoltării, prin adresarea și implicarea diferitelor părți interesate din domenii precum: planificare și dezvoltare urbană, inovație socială, tehnologia informației și comunicațiilor);
 • Elaborarea finală a livrabilului 4.4 IDMT: Ghid pentru adaptabilitatea și potențialul de replicare al instrumentului IDMT (linii directare de replicare, privind metodologia și oportunitatea replicării instrumentului IDMT dezvoltat în cadrul proiectului CRISALIDE), într-un context mai amplu.
 • Participarea la diverse evenimente/ conferințe de networking, pentru a împărtăși rezultatele proiectului CRISALIDE către o audiență cât mai largă (Participare la conferința Conferința REAL CORP, Aachen/ online, 15-18 Septembrie 2020)

Link către principalele știri privind evoluția proiectului CRISALIDE în cursul anului 2020:

Printre principalele rezultate obținute în cadrul proiectul CRISALIDE în etapa a treia se numără:

 • Finalizarea Ghidului pentru adaptabilitatea și replicabilitatea instrumentului IDMT (Innovative decision making tool IDMT: Guidelines for Replication). Ghidul cuprinde informații cu privire la funcționalitatea instrumentului IDMT, la posibilitățile de utilizare și domeniile de interes, conceptul de replicare și beneficiile pe care le aduce, precum și în legătură cu metodologia propusă pentru replicare. Livrabilul a fost dezvoltat în baza unor direcții inițiale pentru dezvoltarea perspectivei de replicare a instrumentului IDMT, discutate și agreate în cursul etapei 2 de implementare (2019), dar ținând cont, în același timp, de cea mai actuală versiune software a instrumentului decizional IDMT.

 • Organizarea primului eveniment de capitalizare din România, de către partenerii URBASOFIA și URBAN INCERC (Virtual workshop on the Innovative Decision-Making Tool and its Replication Modalities). Evenimentul fost organizat sub forma unui Focus Group, discuțiile fiind concentrate pe Instrumentul inovator de luare a deciziilor (IDMT) dezvoltat de partenerii de proiect și modalitățile de replicare a acestui model. Scopul atelierului virtual a fost de a aduce împreună specialiști din domeniul IT/ dezvoltare software și dezvoltarea și implementarea instrumentelor de luare a deciziilor, cu experți în planificare spațială la diverse niveluri teritoriale (de la nivel național la nivel local).
 • Publicarea articolului intitulat Decision Support System Design as a Method to Enhance Public Participation in Urban Development: The CRISALIDE Project, Rostov-on-Don, la care URBASOFIA a contribuit în calitate de co-autor, alături de ceilalți parteneri ai proiectului CRISALIDE. Articolul a fost publicat în REAL CORP 2020 Proceedings.

A PATRA ETAPA A PROIECTULUI (IANUARIE- MARTIE 2021)
Etapa finală – diseminarea rezultatelor capitalizate si transferul acestora

Etapa 4. Etapa finală – diseminarea rezultatelor capitalizate si transferul acestora

 • Act. 5.2 – Capitalizare și transferul rezultatelor (WP5_5.2). Urbasofia va participa la evenimente de capitalizare ;I networking în vederea promovării și demonstrării funcționalității platformei IDMT, precum și pentru diseminarea rezultatelor către o audiență cât mai largă.

Ultima etapă a proiectului care s-a întins pe o durată de 3 luni între 01. ianuarie si 09. martie 2021) are ca obiectiv principal diseminarea rezultatelor capitalizate si transferul acestora în cadrul proiectului de cercetare CRISALIDE către grupul țintă, prin intermediul unei serii de evenimente. Obiectivul specific al acestei etape este constituit de Participarea la evenimentul de capitalizare/ valorificare a ideilor dezvoltare în cadrul proiectului CRISALIDE (conferințe transnaționale organizate de către partenerii proiectului în Austria), ce va asigura diseminarea corespunzătoare a rezultatelor proiectului și îmbunătățirea cercetării și dezvoltării, prin adresarea și implicarea diferitelor părți interesate din domenii precum: planificare și dezvoltare urbană, inovație socială, tehnologia informației și comunicațiilor).

Astfel, obiective au fost legate de împărtășirea și transferul rezultatelor obținute în cadrul proiectului, și, diseminarea acestor rezultate către o audiență cât mai largă și mai diversificată, compusă din specialiști din domeniul IT, posibili beneficiari ai instrumentului IDMT, reprezentanți ai autorităților publice locale, regionale și chiar naționale.

Acest proces a avut un pachet de lucru specific, si anume pachetul de lucru (WP) 5 – comunicare, diseminare si marketing și o activitate specifică Activitatea 5. WP5_5.2. Capitalizarea, valorificarea și transferul rezultatelor (Capitalisation and results transfer) – se referă la materialele realizate în scopul comunicării și diseminării proiectului, precum și a transferul rezultatelor în cadrul diverselor conferințe și evenimente naționale și internaționale.

Mai jos, se regăsește lista cu principalele livrabile care au rezultat din acest proiect. Acestea pot fi accesate în format PDF printr-un click pe copertă și ulterior pot fi descărcate.

Descrierea zonei pilot și analiza problemelor locale – Livrabil2.4

Alegerea zonei pilot a fost făcută în urma deciziei luate de către consorțiul proiectului CRISALIDE de alucrape temaredezvoltării/reamenajăriiunei zone urbanede tipbrownfield.Reamenajareazonelorabandonate saufostelor zone industrialeîn Rusia este o problemă destul de nouă și provocatoareîn ceeace priveșteplanificarea și dezvoltareaurbană.

Raportul Atelierului participativ organizat în Rostov-on-Donpentru stabilirea problemelor și nevoilor local – Livrabil 2.5

În perioada 14-18 iunie 2019, cinci parteneri ai consorțiului CRISALIDE Centrul de Planificare Urbană Sudică (Rostov-pe-Don, Rusia), Urbasofia (București, România), NIRD UBANINCERC (București, România), CORP (Viena, Austria), SPIIRAS – HTR & DO Biroul științific și tehnic de înaltă tehnologie (St. Petersburg) – și Universitatea Federală de Sud (Rostov-pe-Don, Rusia) au ținut un atelier de lucru despre „Reamenajarea teritoriilor urbane” cu participarea reprezentanților Dumei de Stat a Federației Ruse, Dumei orașului Rostov-pe-Don, Administrației din regiunea Rostov și Rostov-on-Don, Camera de Comerț și Industrie, dezvoltatori, organizații publice, arhitecți, urbanisti și ecologiști Rostov-on-Don.

Structura Schemelor de Dezvoltare Inovatoare (IDS) – Livrabil 2.6

Schemele de Dezvoltare Inovatoare (IDS co-design for supporting the IDMT), realizate în baza sectoarelor/domeniilor de dezvoltare urbană stabilite în cadrul întâlnirii din Martie 2019. Conform înțelegerii întreparteneri, IDS vor lua forma unei matrici de indicatori specifici pe fiecare dintre sectoarele/ domeniile dedezvoltare urbană agreate

Directive de replicare pentru Instrumentul Inteligent de Luare a Deciziilor – Livrabil 4.4

Acest document prezint IDMT (Instrumentul Inteligent de Luare a Deciziilor) un sistem GIS structurat ca o platforma ce găzduiește o bază de date, vastă, cu informații predominant spațiale, dar și non spațiale cât și informații calitative și canintitative. Studiul prezintă cum IDMT poate fi benefic într-un centru urban. De asemenea sunt prezentate și posiblitățile de replicare, de implementare în alte orașe, cu condiții diferite, cu alte nevoie și cu alte scenarii.

Raport exstins al evenimentului de capitalizare din Romania. Livrabil 5.5

Livrabilul 5.5 conține un singur Articol științific finalizat în cursul Etapei 2 de realizare a proiectuluiLivrabil5.5–prezintă raportulextins al evenimentului de capitalizare din România, organizat de către parteneriiURBASOFIA și URBAN INCERC (Virtual workshop on the Innovative Decision-Making Tool and itsReplication Modalities), cu participarea partenerilor pentru a demonstra instrumentul și a diseminarezultatele către o audiență largă.Întâlnirea a fost organizată sub forma unui Focus Group și a făcut partedin ultima fază a proiectului CRISALIDE ca eveniment de valorificare a rezultatelor proiectului.

Workshop virtual privind Instrumentul Inteligent de Luare a Deciziilor și modalitățile de replicare ale acestuia.

Marți, 16 februarie 2021, între orele 09:45 și 13:00 CEST, a avut loc un atelier virtual în contextul proiectului CRISALIDE „Acțiuni inteligente replicabile și integrate urbane care conduc inovația pentru a dezvolta economii urbane” – proiect finanțat de ERA Programul .NET RUS PLUS și coordonat de Southern Urban Planning Center Ltd, SUPC (Rostov-on-Don, Federația Rusă) și în care CORP – Consulting Research Projects este partenerul austriac al proiectului.Marți, 16 februarie 2021, între orele 09:45 și 13:00 CEST, a avut loc un atelier virtual în contextul proiectului CRISALIDE „Acțiuni inteligente replicabile și integrate urbane care conduc inovația pentru a dezvolta economii urbane” – proiect finanțat de ERA Programul .NET RUS PLUS și coordonat de Southern Urban Planning Center Ltd, SUPC (Rostov-on-Don, Federația Rusă) și în care CORP – Consulting Research Projects este partenerul austriac al proiectului.